VEIDOS psykodynamiska samtalsmetod

Behöver Du förbättra ditt självförtroende?

Vill Du styra ditt liv mot mer glädje, energi och vitalitet?

Vill Du ta fram och lära dig att hantera dina inre dolda psykiska kraftresurser?

Vill Du ha tillgång till din skapande kreativitet?

Önskar Du utveckla ditt personliga ledarskap?

Önskar Du att arbeta mer aktivt med din hälsa?

Behöver Du komma igång med ändamålsenlig träning?

Har Du behov av att förbättra dina nära relationer?

Vill Du finslipa din urskillningsförmåga om vad som är primärt och vad som är sekundärt, vad som är viktigt och oviktigt, skillnaden mellan person och sak?

Skulle Du vilja utveckla högre essentiella egenskaper?

Då är VEIDOS psykodynamiska samtalsmetod något för dig!

VEIDOS psykodynamiska samtalsmetod har fått sitt namn från grekiskan där psyke betyder själ eller liv och dynamis betyder kraft, energi, rörelse.

VEIDOS psykodynamiska samtalsmetod är ett tvåpartssystem, den hjälpsökande å ena sidan och VEIDOS samtalspartner å andra sidan. Dessa två ingår i ett team/partnerskap som genom dialog utbyter information och kunskap. Var och en besitter information och kunskap som den andre inte har, information och kunskap som är nödvändig för att kunna starta en dialog i syfte att analysera, begrunda och syntetisera de olika delar som utgör problematiken.

Den hjälpsökande förfogar över bakgrundskunskap angående problematikens uppkomst och karaktär. VEIDOS samtalspartner förfogar i sin tur över de kunskapsverktyg som möjliggör insättandet av problematikens uppkomst och karaktär i ett system som skapar en överblick. När områden för förändring har identifierats blir dessa föremål för analys, för begrundande och för reflektion.

Genom omorientering och omstrukturering av gamla attityder, handlingsmönster och förfaringssätt kan den hjälpsökande etablera nya attityder och handlingsmönster som är mer ändamålsenliga och funktionsdugliga, i syfte att nå uppsatta mål.

Det är nödvändigt att kunna urskilja vad som är primärt och sekundärt, viktigt och oviktigt, sant och falskt, vad som är orsak och verkan, skillnad mellan person och sak.
Man kan använda VEIDOS psykodynamiska samtalsmetod för att vidareutveckla, förbättra och finslipa kommunikationsförmågan, mellan egna tankar och känslor och med andra medmänniskor.

Förmågan att kommunicera på rätt sätt med andra medmänniskor är nödvändig för att undvika missförstånd. Rätt form av kommunikation skapar en kreativ atmosfär som underlättar problemlösningar. Genom kommunikationen sammanfogas och sammanlänkas de relevanta delarna av problematiken. På det sättet skapas en överblick som förbättrar urskiljningsförmågan i fråga om vad som är viktigt och oviktigt, sant och falskt, primärt och sekundärt.

Förståelsen för att varje medmänniska är unik och har formats av sitt förflutna och därför har olika sätt att agera och reagera inför olika situationer som uppstår i livet, är en central grund i VEIDOS psykodynamiska metod. Denna förståelse är nödvändig för att kunna arbeta med kommunikation.

I VEIDOS psykodynamiska samtalsmetod betonar vi att det är vägen som är målet och det är på vägen till målet som vi inventerar, omformulerar, omorienterar och omstrukturerar våra attityder. Det är på vägen till målet som vi förvärvar våra egenskaper och förmågor. Målet utgör ledstjärnan som hjälper oss att hålla oss på vägen.

Arbetet med att finslipa och utveckla egenskaper och förmågor är som att sköta om en trädgård. Vissa växter behöver omvårdnad, de måste vattnas och gödslas för att växa. De kan liknas vid de egenskaper och förmågor som vi vill utveckla. Icke önskvärda växter i trädgården behöver avlägsnas för att inte ta över. Dessa kan liknas med de egenskaper och förmågor som icke är ändamålsenliga i förhållande till målet.

Vissa växter trivs inte så bra tillsammans, medan andra kompletterar varandra på ett bra sätt. Det kan liknas vid att fakta är onödiga om de inte kan sättas in i sina rätta sammanhang såsom logiska, psykologiska, historiska och biokemiska. För att kunna sätta in fakta i sina rätta sammanhang behövs det ett system. System är ett tänkandets orienteringssätt. VEIDOS psykodynamiska samtalsmetod är ett sådant system.

Vad är ditt mål och syfte?

För vidare information kontakta:

Samtalspartner Anneli Karlsson Telefon 0704-243456

Samtalspartner Lena Allzén Telefon: 0764-167211


Tänkvärt

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där.

Den som inte kan det.
Lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra.

För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än han gör.
Men först och främst förstå det han förstår.

Om jag inte kan förstå det.
Så hjälper det inte att jag kan och vet mera.

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan.
Så beror det på att jag är fåfäng och högmodig

Och egentligen vill bli beundrad av den andre.
Istället för att hjälpa honom.

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa.
Och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa. Inte är att härska utan att tjäna.

Kan jag inte detta
Så kan jag inte hjälpa någon.


Sören Kirkegaard