Utöver de manuella testerna som VEIDOS terapeuter använder sig av för att kartlägga eventuella felkällor som kan vara inblandade i patientens besvär, använder terapeuten ytterligare kartläggningsverktyg. Obs! Endast i Uppsala

EKG (elektrokardiografi) med vilket man registrerar elektriska spänningar som alstras vid hjärtmuskelcellernas aktivering.

Spirometri (VEIDOS använder sig av Spida:2.1.0-2) Lungfunktionsundersökning innebär att med en, för det mesta helt onaturlig, andningsmanöver göra en mätning för att bilda sig en uppfattning om avvikelse från normalvärde . Det man kallar normalvärde är ett genomsnittligt värde för en grupp personer med till exempel samma ålder, kön och längd. Denna tänkta grupp är ett urval ur en större undersökt grupp och har vissa egenskaper gemensamt med den person för vilken man söker ett normalvärde - egenskaper som samma längd o.s.v. Det finns inte sjuka personer med i den undersökta gruppen - och med normal-värde menar man ofta "frisk-värde". Med kunskap om hur stor spridning det är mellan olika individer kan man räkna ut inom vilka gränser den största delen av befolkningen ligger och därmed ett normalintervall. Den uppmätta lungfunktionen är starkt beroende av storleken på lungorna - och lungornas storlek beror ju ofta på hur stor man är. Lungfunktionen är därför mycket starkt kopplad till kroppslängden. Vikten har mindre betydelse. Förutom längden är ålder och kön de vanligaste parametrarna som används när man skall beräkna ett normalvärde.
Flödevolymkurvan är nog det viktigaste redskapet för att utvärdera lungfunktionen. Det man normalt kallar flödevolymkurva, gäller när man tar i maximalt – både i hur mycket man andas in och med vilken kraft och hur mycket man andas ut.
Både EKG och Spirometri används av VEIDOS´ terapeuter i syfte att ta hänsyn till eventuella felkällor som kan ha betydelse i samband med det terapeutiska arbetet samt i samband med utformning av individuella träningsövningar som patienten får från veidosterapeuten.

Hårmineralanalys är en testmetod som kan visa obalanser mellan olika mineraler och spårelement i organismen och med detta som stöd kan man tillföra organismen mineraltillskott enligt tagen hårmineralanalys.

Ingen enskild terapi eller test har någon isolerad effekt, utan alla de ovanskrivna terapierna och testerna i rätt ordning eller i rätt kombination kan resultera i att läkningsprocesserna i organismen kan förbättras.