VEIDOS-fonden

Vad vi vill med VEIDOS-fonden

Vad vi vill och strävar efter i vår verksamhet:
• Att genom kurser och föredrag främja kunskapen om människokroppens funktion och aktivitet och på så sätt också klargöra och utforska förhållandet mellan det fysiska och det psykiska.
• Att ta fram och utveckla effektiva och nydanande rehabiliteringsprodukter.
• Att utveckla olika behandlingsformer, både generellt och individuellt anpassade, i syfte att stärka den mentala, emotionella och fysiska vitaliteten hos våra medmänniskor och därmed indirekt bidra till ett vitalare samhälle.

Denna strävan ledde fram till vår idé att genom en ideell förening driva ett biopsykodynamiskt hälsocenter – VEIDOS.

Ditt bidrag används inom följande områden:
1. Patienter: bekosta behandlingar för behövande patienter som är mindre bemedlade
2. Utveckling: utveckla nya kurser, metoder, behandlingar och produkter
3. Kunskap: ge ut böcker samt sprida information och kunskap bl.a. till föreningar & skolor
4. Forskning: bekosta forskningsprojekt i syfte att utveckla effektivare behandlingar
5. Investeringar: inköp av maskiner, redskap m.m. som effektiviserar våra behandlingar

Syfte och mål
VEIDOS anser att för allas bästa bör människan sträva efter enhet, sammanhållning och byggandet av goda relationer. I VEIDOS filosofi ingår idén/uppfattningen om att samhället i mångt och mycket byggs av och upprätthålls genom dess relationer. Vidare anser vi att den generella grogrunden till relationernas kvalitet ligger hos de i relationerna ingående människornas psykiska och fysiska vitalitet. Av detta följer att en människa i fysisk och psykisk balans rimligtvis har en ökad möjlighet till goda relationer. En sådan människa är också mer benägen att beakta denna idé om enhet, sammanhållning och goda relationers betydelse och nödvändighet. Det är VEIDOS uppfattning att denna idé är en förutsättning för ett sundare samhälle och utgör också en av de grundläggande delarna i vår filosofi.

Människans fysiska och psykiska hälsa påverkar hennes förhållningssätt och handlingsmönster. I förlängningen avspeglar sig dessa genom samhället och ger det dess kvalitet och karaktär. Förhållandet mellan människa och samhälle är alltså synergistiskt. Så liksom en sund och vital befolkning skapar ett sunt samhälle stimulerar ett sunt samhälle människors fysiska och psykiska vitalitet. Människan och samhället skapar, speglar och förstärker varandra.

Så människans avtryck på samhället sker till stor del genom hennes förhållningssätt och handlingsmönster i sina relationer. Ett sunt, tryggt och gott samhälle vilar därmed på goda, trygga och sunda relationer vilket främjar en öppen och fortsatt stabil samhällsutveckling. En sund, trygg och öppen utveckling skapar en samhällsanda som stimulerar en utveckling av högre och finare mänskliga egenskaper såsom godhet, tolerans, acceptans, finkänslighet, tålamod, pålitlighet, rättrådighet, ansvar, optimism, deltagande vänlighet, hänsyn, självtillit, livstillit, samt generositet i tanke, känsla och handling gentemot andra medmänniskor. Dessa högre mänskliga egenskaper bereder vägen för äkta mänskliga relationer.

Liksom människan och samhället speglar varandra så gör också det psykiska och fysiska det. Det är allmänt känt att tillstånd som oro, ångest och frustation leder till inre stress som bland annat kan yttra sig i det fysiska som spänningar i muskler, obalans i matsmältning och högt blodtryck vilket exempelvis kan leda till huvudvärk, magkatarr och hjärtproblem. Vi kallar denna process psyko-somatisk. Spegelvänd blir termen och processen ”somato-psykisk”. För vad händer psykiskt med en människa med långvariga obalanser i sin organism? Om man har ständig smärta och värk, problem att röra sig, svårt att sova och slappna av, svårt att upprätthålla sina relationer och blir hindrad i det sociala samspelet? Du vet nog svaret.

Vi uppmärksammar därför dels den direkta relationen mellan människors fysisk- psykiska vitalitet och samhällsklimatet. Dels den direkta relationen mellan den psykiska och fysiska vitaliteten.

Vi ivriga eldsjälar i den ideella föreningen VEIDOS har många idéer som vi vill förverkliga och omsätta till gagn för medmänniskor som behöver hjälp med sin fysiska och psykiska hälsa. Det vill säga hjälpa till att ta fram individens dolda psykiska kraftresurser vilket i sin tur kan återspegla sig i ett friskare samhälle. Det ovan skrivna leder fram till ett viktigt motto som VEIDOS praktiserar, ”en förutsättning för att jag skall kunna må bra är att alla andra också måste må bra!”

Genomförandet
Med de resurser vi har till vårt förfogande har VEIDOS efter många års terapeutisk verksamhet lyckats skaffa grundmurade erfarenheter som visar på att vårt koncept fungerar. Vi är dessutom övertygade om att det habiliterings- och rehabiliteringssystem som vi använder oss av årligen skulle kunna bespara samhället miljarder. Kostnaderna på grund av stress, hög sjukfrånvaro, onormal trötthet, nedsatt produktivitet och fysiska skador är enorma. Dessa symptom av fysisk och psykisk ohälsa leder onekligen till begränsad tillgång av den skapande kreativitet som vi människor har inom oss.

Den konventionella sjukvården gör ett hästjobb och är oumbärlig för samhället men dess resurser är starkt begränsade och rymmer i stort sett endast vård av organismens symptom. Då människan är något mycket mer än bara sin organism, och hälsa är något mer än frånvaro av symptom så går något osett förbi i mötet mellan patient och konventionell sjukvård. Både psykiska och fysiska obalanser kan lämnas osedda, främst på grund av olika former av resursbrist, i tid, personal, utrustning, lokaler mm. Under dessa omständigheter riskerar antalet osedda patienter öka och övergå att kategoriseras som kroniskt sjuka. Denna kategori medmänniskor upptar ofta stora resurser från staten och har svårt att få hjälp. De bristande resurserna finns även inom äldrevården vilket får till följd att många äldre inte får värdig vård.

När sjukvården inte räcker till blir den personliga ekonomin en faktor. Det finns medmänniskor i arbetsför ålder som inte har råd att ta hjälp för sina åkommor. Likaså finns många äldre i Sverige som har det svårt ekonomiskt, trots att de under ett helt arbetsliv bidragit till samhällets ekonomiska välstånd. Smärta, värk med tillhörande rörelsebegränsning kan leda till en påtvingad ensamhet som får många i denna grupp att må mycket dåligt. Dessa två grupper hindras till stor del att bidra till sitt eget, sin familjs och till samhällets välstånd.

En ny behandlingsmetod som kommer att bli revolutionerade inom habilitering och rehabilitering är VEIDOS egen uppfinning Vinschas, en upphängningsanordning som möjliggör helt nya behandlingsvinklar. Vinschas förstärker och effektiviserar markant VEIDOS habiliterings- och rehabiliteringskoncept och kan utan svårighet användas i äldrevården, i strokerehabilitering, i samband med akuta och kroniska obalanser i rörelse och stödjevävnaden. Vinschas är en av VEIDOS beprövad behandlingsmetod och kan användas separat eller i kombination med andra behandlingsmetoder med avseende på rörelse- och stödjevävnaden.

De resurser som VEIDOS har till förfogande är inte tillräckliga för att kunna möjliggöra för att fler medmänniskor skall kunna komma i kontakt med VEIDOS habiliterings- och rehabiliteringssystem VEIDOS-metoden. De kunskapsrön som VEIDOS har samlat på sig under många år med Vinschas har resulterat i en önskan att forma ett utbildningssystem riktat till alla som arbetar med terapeutiska metoder som inkluderar skador i rörelse- och stödjevävnaden. Arbetet med detta utbildningssystem samt utveckling av VEIDOS-metoden kräver resurser som VEIDOS inte har tillräckligt av.

Ditt bidrag skulle exempelvis gå till:
• Materialutveckling av Vinschas för ännu effektivare och smidigare behandling samt framtagning av utbildningsmaterial.
• Underhåll och utbyte av slitna redskap som ingår i Stretch Out-gymmet.
• Hård- och mjukvara för att förbättra, vidareutveckla och sprida VEIDOS-metoden med hjälp av exempelvis datoriserade animeringar som kräver avancerade dataprogram och därmed datorer med hög prestanda.
• Material till prototyptillverkning och massproduktion av hjälpmedel som VEIDOS utvecklat.
Produkter som skulle göra livet lättare för: medmänniskor med både kroniska och akuta besvär; för medmänniskor som mest blir liggande i äldrevårdens institutioner och utvecklar liggsår; för en effektivare strokerehabilitering.

Den fysiska och psykiska vinsten i välmående skulle gagna hela samhället både ekonomiskt och psykiskt. Hjälp VEIDOS att sprida budskapet att allting är möjligt så länge det finns samarbetsvilliga
medmänniskor, bidra med det du kan för att skapa ett friskare samhälle i både fysiskt och psykiskt
hänseende. Du kan hjälpa andra att hjälpa sig själva.

Hur donerar jag? Stöd VEIDOS med valfritt belopp via Swish: 123 205 6216 eller på Bankgiro: 362-7569
Skriv "gåva" i meddelandefältet.