Veidos' livsåskådning

Veidos’ livsåskådning vilar på en grundmurad övertygelse om alla tings ofrånkomliga samband.

Veidos uppfattar att allt som finns och lever på vår planet utgör en enhet, alltifrån mineralriket till växtriket, djurriket, människoriket och därutöver. Vart och ett av dessa naturriken har sin egen funktion och aktivitet och är ömsesidigt beroende av de andra. Störningar i ett naturrike medför obalanser i övriga.

Veidos anser att mänskligheten på vår planet utgör en enhet. Människan tillhör den mänskliga familjen. Även om mänskligheten är uppdelad i olika länders folk, dessa folk talar olika språk, folken och andra grupper av människor i länderna har sina kollektiva drivkrafter, sin speciella konsensus, sin speciella uppfattning om verkligheten och livet, sin världs- och livsåskådning, har varje människa som finns på planeten rätt att existera, rätt att förändras, rätt att utvecklas, att tro och att tvivla, att känna och att tänka, att handla, att försvara frihet och rätt, allt detta så länge denna människa inte inkräktar på andras lika rätt till detsamma. Detta är definitionen av frihetslagen.

Det är Veidos’ bestämda uppfattning om den högre mänskliga medvetandeutvecklingen, såväl den kollektiva som den individuella, att den är ett resultat av lyckade och misslyckade försök i strävan att i förverkliga de ideal mänskligheten har begynnande förståelse för. Envar tror på sina hypoteser, konstruerar sina teorier om vad som är ändamålsenligt och söker urskilja detta från det som icke är ändamålsenligt. Och genom att omsätta dessa teorier i verkligheten upplever individen eller det kollektiv individen tillhör teoriernas fiktivitet eller riktighet, det vill säga överensstämmelse med verkligheten.

När grupper eller enskilda påtvingar andra sina åsikter, därför att de anser att deras uppfattning av verkligheten måste gälla mot andras uppfattningar, och genom politisk lobbyism skaffar sig makt att hindra oliktänkande att uttrycka sina ståndpunkter och att straffa dem för dessa, kränker de frihetslagen.
I frihetslagens anda avser Veidos att i den lugna dialogens form, fri från allt tvång och kränkning av människans rätt, skapa en kreativ atmosfär genom att använda kritiskt analytiskt resonemang. Avsikten är att ge och ta emot olika ståndpunkter, därmed berika diskussionen och förhoppningsvis nå en djupare förståelse av de olika uppfattningarnas ursprung, verklighetsvärde och ändamålsenlighet.

Veidos’ livsåskådning skiljer mellan person och sak. Veidos respekterar varje enskild medmänniskas suveränitet. Veidos’ livsåskådning dömer inte, klandrar inte individen, eftersom individens utveckling är individens egen sak. Utveckling är resultat av egen erfarenhet, egen bearbetning av individuella upplevelser och det beror på individen själv om när, hur, i vad mån individen vill eller kan utvecklas. Veidos kritiserar däremot och dömer saken, de metoder eller tillvägagångssätt individen eller gruppen använder, om de är manipulativa metoder som skadar andra eller hindrar dem att uttrycka den självklara rättigheten att tillämpa frihetslagen – en nödvändig grund för vår utveckling.